Produkt dnia
nanoSerum Total Body
nanoSerum Total Body

306,00 zł

szt.
nanoSerum Classic
nanoSerum Classic

438,00 zł

szt.
nano mineralsOil
nano mineralsOil

134,00 zł

szt.
Ag(nano)
Ag(nano)

185,00 zł

szt.
Zestaw VIOFOR JPS system Family
Zestaw VIOFOR JPS system Family

15 268,00 zł

szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego NANOBEAUTY ITN

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem sklep.itn24.pl, przezUrszula Bartosiak Instytut Tradycji Narodowej z siedzibą w Węgrzynowie (adres: Węgrzynowo 109a , 06-­211 gm. Płoniawy­-Bramura ). NIP: 757 108 72 51, REGON: 550748652.

 

 

 

Dane kontaktowe:

 1. Urszula Bartosiak Instytut Tradycji Narodowej z siedzibą w Węgrzynowie (adres: Węgrzynowo 109a , 06-­211 gm. Płoniawy­Bramura ).

 1. Adres poczty elektronicznej:

biuro@itn24.pl

 1. Numery telefonu do Biura Obsługi Klienta:

tel.: +48531 700 385, aktywny od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych  od pracy w Polsce, w godzinach od 8:00 do 20:00  (koszt połączenia ponosi Klient jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodne z pakietem taryfowym dostawcy usług)

 

Definicje użyte w niniejszy dokumencie sformułowania rozumie się:

 1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 2. Dostawa - czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Dostawcy.
 3. Dostawca - podmiot, z którym współpracuje Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
 4. Hasło - ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 5. Informacja handlowa - każda forma informacji przeznaczona do promowania, bezpośrednio lub pośrednio, towarów, usług lub wizerunku Sprzedawcy.
 6. Klient – osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu dokonała Zamówienia w Sklepie.
 7. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Konto Klienta - indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy o świadczenia usługi drogą elektroniczną - Prowadzenie Konta Klienta.
 9. ID - indywidualne oznaczenie Klienta, ustalone przez system przy Rejestracji, składające się z ciągu znaków cyfrowych lub innych.
 10. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na Stronie Internetowej Sklepu.
 11. Regulamin – niniejszy dokument.
 12. Rejestracja - czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta z funkcjonalności Sklepu.
 13. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nanobeauty.eu za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.
 14. Urszula Bartosiak Instytut Tradycji Narodowej z siedzibą w Węgrzynowie (adres: Węgrzynowo 109a , 06-­211 gm. Płoniawy­Bramura ). NIP: 757 108 72 51, REGON: 550748652., e-mail: biuro@itn24.pl, tel.: +48531 700 385, realizującą sprzedaż z wykorzystaniem Sklepu.

   

 15. Strona internetowa – oznacza strony internetowe, działające w domenie www.sklep.itn24.pl, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep.  
 16. System informatyczny (System) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.
 17. Towar – rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie, których dotyczy umowa sprzedaży, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.
 18. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, a które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 19. Umowa Sprzedaży – umowę sprzedaży Towarów, zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem Sklepu.
 20. Usługa dodatkowa – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klienta poza Sklepem w związku z charakterem i formą dystrybucji/sprzedaży Towarów oraz w związku z uczestnictwem Klienta
 21. Użytkownik – Klient, który został zarejestrowany w Sklepie, któremu Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 22. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

Warunki korzystania z usługi

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Sprzedawcy, dostępnego pod adresem www.nanobeauty.eu, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu Umów Sprzedaży Towarów znajdujących się w asortymencie Sprzedawcy, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta z wykorzystaniem Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Koszty środka porozumiewania się, jakim jest sieć publiczna - Internet, ponosi Sprzedawca i Klient w swoim własnym zakresie. W przypadku kontaktu telefonicznego Klienta ze Sprzedawcą, koszty środka porozumiewania w takim zakresie ponosi Klient zgodnie z taryfą operatora sieci telekomunikacyjnej.
 4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu zgodnie z prawem polskim.
 5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca w zakresie realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet:
  1. z zainstalowaną przeglądarka internetowa IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami niezbędnych aplikacji Javascript;
  2. obsługującym minimalną rozdzielczość ekranu o wartości 1024 pikseli.
 6. Korzystając ze Sklepu zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści zabronionych przez przepisy prawa np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 7. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu należą do Urszuli Bartosiak Instytut Tradycji Narodowej z siedzibą w Wodyniach, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za zgodą Urszuli Bartosiak Instytut Tradycji Narodowej z siedzibą w Wodyniach.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przetwarzanych z wykorzystaniem Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem Sklepu przez osoby nieuprawnione.
 9. Sklep stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniu końcowym Klienta.          
 10. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu. Szczegóły wykorzystywania plików Cookies przez Sklep znajdują się w dokumencie Polityki Prywatności dostępnym na stronie internetowej Sklepu.

Zasady zawierania umów

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie oraz w celu skorzystania z usług dodatkowych świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta konta w Systemie.
 2. W celu utworzenia Konta Klienta w Systemie, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 3. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.
 4. W celu Rejestracji, Klient zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać go drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu lub uzupełnienie i przekazanie go w innej dostępnej formie Sprzedawcy.
 5. Podczas procesu Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło do Konta Klienta. Po dokonaniu Rejestracji, Klient może logować się do Konta Klienta z wykorzystaniem nadanego loginu podczas Rejestracji adresu e-mail. 
 6. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem oraz akceptację jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 7. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz przesłania mu informacji handlowej przez Sprzedawcę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
 8. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie jest warunkiem koniecznym do zawarcia przez Klienta umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenia Konta Klienta w Systemie. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta, które może zostać przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@itn24.pl lub listownie na adres:  Urszula Bartosiak Instytut Tradycji Narodowej, Serocka14 , 08-117 Wodynie.
 9. Po przesłaniu lub otrzymaniu przez Sprzedawcę wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany w trakcie rejestracji adres e-mail link w celu potwierdzenia Rejestracji w Sklepie. Po jego kliknięciu przez Użytkownika zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Prowadzenia Konta Klienta drogą elektroniczną, a Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta i składania zamówień, aktualnych promocji oraz historii zamówień. Za treść podanych w procesie rejestracji danych odpowiada Użytkownik.

Zasady wykonywania umów

 1. Zamówienia są przyjmowane z użyciem strony Sklepu. Sprzedawca dopuszcza możliwość składania zamówienia również z wykorzystaniem innych środków komunikacji w zakresie których odpowiednie zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Jedynie zamówienia realizowane poprzez stronę internetową Sklepu Klient może składać w formule 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Zamówienie jest skuteczne, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz właściwie poda swój numer ID, dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu.
 4. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne lub niewłaściwe, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem. Jeżeli kontakt z Klientem nie jest możliwy Sprzedawca posiada prawo do anulowania Zamówienia.
 5. Klient w procesie składania Zamówienia otrzymuje fakturę VAT, która zostaje wysłana na podany adres Klienta (w tym może być dołączona do wysyłanej przesyłki) lub w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta przesłana drogą elektroniczną w formacie pliku pdf na wskazany przez Klienta  w procesie rejestracji adres e-mail. Powyższa zgoda uprawnia Sprzedawcę do wystawiania  i przesyłania Klientowi faktur VAT w formie elektronicznej o ile Klient podał adres e-mail w momencie rejestracji.
 6. W przypadku Klienta nie będącego Konsumentem ma on możliwość wskazania danych firmy niezbędnych do wystawienia faktury VAT. W każdym przypadku dane firmy należy umieścić w polu Uwagi do zamówienia. Dyspozycję można złożyć również drogą elektroniczną na adres: biuro@itn24.pl lub pisemnie na adres:

  Urszula Bartosiak Instytut Tradycji Narodowej z siedzibą w Węgrzynowie (adres: Węgrzynowo 109a , 06-­211 gm. Płoniawy­Bramura ) przy czym dyspozycja obowiązywać będzie do momentu jej odwołania przez Klienta.

 7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "Do Koszyka" przy Towarze, prezentowanym na Stronie Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Sklepu przycisk „Kupuję i płacę”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i kosztach Dostawy, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 8. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia. W każdym wypadku informacje znajdujące na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,  a jedynie są zaproszeniem dla Klienta do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 9. W przypadku złożenia pierwszego zamówienia Klient ma możliwość skompletowania zamówienia wyłącznie z wskazanych Pakietów Startowych Towarów. Po złożeniu i opłaceniu pierwszego zamówienia Klient uzyskuje dostęp do wszystkich oferowanych przez Sprzedającego Towarów oraz aktualnych promocji.
 10. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez System w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać swoje ID lub e-mail oraz hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego Konta. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.
 11. Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on niezwłocznie automatyczną odpowiedź potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę. Odpowiedź potwierdzająca otrzymanie Zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 4 ust. 8 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub udostępniając potwierdzenie na indywidualnym Koncie Klienta w Systemie.

Płatności

 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu są cenami brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, podanymi w zależności od podanego adresu zamieszkania Klienta w walucie polskiej - Złoty (w przypadku Klientów z Polski). Podane ceny Towarów nie obejmują kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, a o których będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu Zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
  1. przelew bankowy na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy (tylko dla Klientów z Polski przy zamówieniu telefonicznym) - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy;
  2. płatność kartą lub przelewem bankowym online poprzez zewnętrzny system płatności Sprzedawcy, obsługiwany przez zewnętrzną firmę - w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu płatności o dokonaniu wymaganej płatności przez Klienta;
  3. gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (tylko dla Klientów z Polski przy zamówieniu telefonicznym) - w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia;
  4. płatność gotówką lub kartą z opcją odbioru osobistego w biurze handlowym Sprzedawcy (tylko dla Klientów z Polski) - w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana po jego złożeniu w biurze handlowym Sprzedawcy: Serocka 14, 08-117 Wodynie, zaś Towar wydany zostanie po uregulowaniu płatności bezpośrednio  u Sprzedawcy.
 3. Klient powinien dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży w terminie 7 dni od momentu złożenia zamówienia, jeżeli wybrał formę przedpłaty za Towar.
 4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie o którym mowa w ust. 3 Sprzedawca posiada prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz anulowania Zamówienia.  W wypadku bezskutecznego upływu terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi  na Trwałym nośniku na podany adres e-mail oświadczenie o anulowaniu zamówienia.

Dostawa

 1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium adresu zamieszkania Klienta jedynie w dni robocze.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy z Klientem bez wad o charakterze fizycznym lub prawnym.
 3. Skierowanie zamówienia do wysyłki nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty jego złożenia. Orientacyjnym czasem dostawy jest termin 14 dni roboczych liczony od daty złożenia zamówienia. Przy wyborze opcji płatności „przelew”, „płatność kartą” lub „przelewem online” do czasu podanego powyżej należy doliczyć okres zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy. Jeżeli jednak Towar nie zostanie dostarczony w terminie 30 dni od daty zaksięgowania wpłaty, a Klient nie umawiał się indywidualnie ze Sprzedawcą na dłuższy termin dostarczenia, niezależnie od tego, jakie są przyczyny niedostarczenia przesyłki na czas, Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży i do zwrotu wszystkich kosztów.
 4. Zamówione przez Klienta Towary są dostarczane za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu Zamówienia.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta lub na Konto Klienta, informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 6. Zaleca się, aby Klient zbadał doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy fakturę VAT obejmującą nabyte i dostarczane Towary.
 8. W sytuacji zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną, telefoniczną lub z użyciem Konta Klienta, ustalając ponownie  z Klientem termin i koszt Dostawy.

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą może bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru odstąpić od Umowy.
 2. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili przejścia Towaru w posiadanie Klienta.
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu – „Formularz odstąpienia” lub złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy.
 5. Do zachowania terminu uprawniającego do skorzystania z prawa odstąpienia wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą zaś Sprzedawca zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym w przypadku, gdy ma to zastosowanie koszty dostarczenia, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Klienta w zakresie odstąpieniu od Umowy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 6, przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie za Towar, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem, że nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem.

 1. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania od Klienta Towaru lub okazania przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres biura Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 4. W wypadku odstąpienia Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku, gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy, standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów przesyłki.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 6. W każdym przypadku Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do umów w których przedmiotem jest m.in.:
  1. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. rzecz która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
  4. dostarczania towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych;
  5. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 7. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią, a wynikające z innych umów dodatkowych obowiązki świadczenia innych usług na rzecz Konsumenta przez Sprzedawcę. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów za wyjątkiem kosztów określonych w ust. 11.

Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku, gdy Towar jest uszkodzony, wadliwy lub niezgodny z zamówieniem Klient powinien:
  1. odesłać Towar korzystając z usług operatora pocztowego wskazanego w formularzu zwrotu, o ile jest to możliwe w opakowaniu producenta, w którym przesyłka została doręczona, pod adres wskazany w potwierdzeniu dostawy dołączonym do przesyłki lub na adres biura handlowego Sprzedawcy tj.

   Urszula Bartosiak Instytut Tradycji Narodowej z siedzibą w Węgrzynowie (adres: Węgrzynowo 109a , 06-­211 gm. Płoniawy­Bramura ),

  2. opisać wadę, uszkodzenie bądź niezgodność z zamówieniem;
  3. wskazać zakres żądania (naprawa, usunięcie wady albo wymiana Towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy).
 3. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawca usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 4. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 5. W przypadku, gdy Towar nie utracił terminu przydatności do użycia oraz nie był używany w sposób określony w § 7 ust. 12 Klient ma prawo poinformować Sprzedawcę o wadliwości, uszkodzeniu lub niezgodności Towaru z zamówieniem w odpowiednim terminie.
 6. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Sprzedawca rozpozna reklamację Klienta w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.  W przypadku jej uznania Sprzedawca dokona wymiany lub naprawy Towaru oraz odeśle na swój koszt, na adres Klienta. W przypadku nieuznania reklamacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz odeśle mu Towar będący przedmiotem reklamacji.

W przypadku, gdy naprawa lub wymiana Towaru nie może być dokonana niezwłocznie bądź wiązałaby się z nadmiernymi trudnościami, Klient zostanie przez Sprzedawcę o tym fakcie poinformowany. Wobec informacji określonej w zdaniu poprzednim Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia  o odstąpieniu od umowy lub do żądania obniżeniu ceny.

 1. W przypadku żądania obniżenia ceny oraz uznaniu reklamacji, Sprzedawca w terminie do 14 (czternastu) dni zwróci Klientowi odpowiednią kwotę płatności.
 2. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie wyłącza odpowiedzialności gwarancyjnej za zamówione Towary wtedy, gdy gwarancji na nie udziela producent lub inny podmiot. W razie chęci skorzystania z praw przysługujących z tytułu gwarancji, Klient jest zobowiązany do postępowania zgodnie  z instrukcjami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymuje wraz z Towarem objętym gwarancją.
 3. W przypadku pytań lub skarg, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą elektronicznie, telefonicznie

lub listownie na adres:

Urszula Bartosiak Instytut Tradycji Narodowej z siedzibą w Węgrzynowie (adres: Węgrzynowo 109a , 06-­211 gm. Płoniawy­Bramura ),  e-mail: biuro@itn24.pl, tel.: +48531 700 385. Wszelkie dane kontaktowe są dostępne na stronie Sklepu.

 

 

 1. Ustawienia niektórych serwerów obsługujących konta poczty elektronicznej mogą uniemożliwić Sprzedawcy przesłanie odpowiedzi ze względu na ustawienia konta poczty elektronicznej Klienta. W przypadku nieotrzymania przez Klienta odpowiedzi w terminie 14 dni, zaleca się, aby Klient wysłał wiadomość elektroniczną ponownie z innego adresu poczty elektronicznej.
 2. Klient posiada prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postepowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w Polsce dostępny jest na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl. Ponadto polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących zakupów internetowych jest również możliwe za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postepowania reklamacyjnego jest bezpłatne.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną nieodpłatne usługi:
  1. Prowadzenie Konta Klienta;
 2. Usługi wskazane w ust. 1 są świadczona w formule 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 3. Sprzedawca ma możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zasad zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Prowadzenie Konta Klienta jest dostępna jedynie po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje jego danych, które podał podczas Rejestracji oraz umożliwiającego śledzenie stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
 5. Użytkownik, który dokonał Rejestracji w każdym momencie może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta.
 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej lub numer telefonu Klienta, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o produktach lub usługach znajdujących się w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę  do wszystkich Klientów, którzy wyrazili w formularzu rejestracyjnym zgodę na otrzymywanie informacji handlowej. Newsletter zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi Newsletter. Klient może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newsletter przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej w formie e-mail wysłanej w ramach usługi Newsletter lub przesyłając Sprzedawcy stosowne oświadczenie.
 7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i innych usług nieodpłatnych, w przypadku:
  1. działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów;
  2. naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu w szczególności § 2 ust. 6.
 8. Zablokowanie Konta Klienta może mieć miejsce także wtedy, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa w szczególności w przypadku przełamywania przez Klienta zabezpieczeń Strony Sklepu.
 9. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych powyżej przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadomi Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i nieodpłatnych usług drogą elektroniczną na adres poczty e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub w komunikacie na Stronie Sklepu.
 10. Klient ma możliwość zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji w zakresie korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@itn24.pl.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych gromadzonych z użyciem formularza rejestracyjnego Sklepu jest Urszula Bartosiak Instytut Tradycji Narodowej z siedzibą w Wodyniach (adres:Węgrzynowo 109a , 06-­211 gm. Płoniawy­Bramura), NIP: 757 108 72 51, REGON: 550748652. Gromadzenie i przetwarzanie danych prowadzone jest w celu realizacji zamówień oraz świadczenia przez Sprzedawcę innych usług drogą elektroniczną.

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
 2. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwia rejestrację i założenie konta lub uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia lub ewentualne świadczenie usług dodatkowych.
 3. Dane mogą być przetwarzane w celu:
  1. założenie konta oraz realizacji współpracy na zasadach określonych w Regulaminie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. zawarcia umowy sprzedaży Produktów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  3. podjęcie kontaktu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  4. przesyłania informacji handlowych (w tym Newsletter) na wskazany adres e-mail na podstawie odrębnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  5. realizacji obowiązków publicznoprawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  6. wykonania obowiązków związanych z realizacją uprawnień Użytkownika wskazanych w RODO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu usunięcia konta, rozwiązania umowy, wycofania przez Klienta wyrażonej uprzednio zgody (w przypadku jej udzielenia) lub przedawnienia zobowiązań publicznoprawnych.  Po realizacji określonego celu przetwarzania dane zostaną zarchiwizowane i niewykorzystywane poza celem związanym z dochodzeniem, obroną czy ustaleniem wzajemnych roszczeń.
 5. Wobec przetwarzania danych Użytkownika, Użytkownikowi przysługują konkretne uprawnienia prawo do:
  1. wglądu w swoje dane osobowe i uzyskania informacji m.in. na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania oraz informacji o odbiorcach danych;
  2. sprostowania oraz uzupełnienia niekompletnych danych bądź ich usunięcia;
  3. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  4. przeniesienia danych;

 

 1. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przedmiocie ochrony danych osobowych oraz;
 2. jeżeli dane Użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody może on dodatkowo skorzystać z prawa cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie – cofnięcie to jednak nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jego dokonaniem.
 1. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych Klienta, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może jednak odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta w odpowiednim zakresie.
 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę gromadzonych danych osobowych.
 3. Dla celów rejestracji Konta Klienta niezbędne jest podanie przez Klienta nieprowadzącego działalności gospodarczej danych osobowych, obejmujących:
  1. e-mail;
  2. kraj;
  3. płeć;
  4. imię i nazwisko;
  5. numer telefonu;
  6. adres zamieszkania lub pobytu z kodem pocztowym.
 4. Klient zobowiązany jest do informowania Sprzedawcy o każdej zmianie dotyczących go danych, w szczególności takich jak: miejsce zamieszkania, nazwisko oraz adres e-mail.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z podania przez Klienta błędnych danych.
 6. W związku z realizacją celu i założeń sprzedaży Administrator może korzystać z usług specjalistycznych

firm oraz dystrybutorów. W związku z tym dane Klienta mogą zostać przekazane  w niezbędnym zakresie w celu wykonania usługi. Sprzedawca zapewnia należytą ochronę danych przez podwykonawców i ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania.

 1. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system płatności, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności podmiotowi świadczącemu płatności na rzecz Sprzedawcy.

Rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik oraz Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień wskazanych poniżej. 
 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, wypowiedzenie odbywa się bez naruszenia jakichkolwiek praw Użytkownika.
 4. Wobec tego, że głównym założeniem prowadzenia Sklepu jest skupianie przez Sprzedawcę klientów w ramach działalności NANOBEAUTY ITN w przypadku, gdy Użytkownik, który założył konto w Sklepie  i zawarł umowę świadczenia usług drogą elektroniczną Prowadzenia Konta Klienta nie złoży w ciągu  3 dni od daty rejestracji pierwszej dyspozycji zamówienia oraz nie dokona jego opłacenia Konto takiego Użytkownika będzie po wskazanym terminie ulegać automatycznemu usunięciu, a umowa  o świadczenie usług drogą elektroniczną zostanie rozwiązana. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim Użytkownik, którego Konto zostało usunięte w celu dokonania zakupów  z wykorzystaniem Sklepu będzie zobowiązany do ponownej rejestracji w Sklepie.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami w ramach prowadzonej przez nich działalności Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody lub w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, Strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo  W przypadku Konsumenta posiadającego adres zamieszkania w Unii Europejskiej prawem właściwym do rozstrzygania sporów w zakresie Zamówienia będzie prawo państwa członkowskiego zgodnie z adresem zamieszkania Konsumenta.
 3. Sprzedawca posiada prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana regulaminu obowiązuje w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania na Stornie Internetowej. O publikacji Klient zostanie poinformowany  w terminie 7 dni przed wejściem w życie zmian w formie elektronicznej umożliwiając wgląd do treści zmian.
 4. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient jest informowany o wprowadzonych zmianach i ma możliwość akceptacji lub nie jego postanowień po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie nie będą możliwe.
 5. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 6. W przypadku Konsumenta posiadającego adres zamieszkania w Unii Europejskiej, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdą przepisy obowiązujące w kraju zamieszkania Konsumenta, w szczególności przepisy w zakresie praw konsumentów. W innych przypadkach zastosowanie znajdą przepisy prawa polskiego.

 

 

Data opublikowania Regulaminu: 31 grudnia 2016 r.

Aktualizacja w zakresie zmiany adresu biura Sprzedawcy: 06.11.2022 r. 

Aktualizacja w zakresie numeracji punktów w §8 oraz RODO w §10: 06.11.2022 r.

Ostatnia aktualizacja w zakresie zmiany adresu biura Sprzedawcy i numeru telefonu: 06.11.2022 r. 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl