Produkt dnia
nanoSerum Total Body
nanoSerum Total Body

306,00 zł

szt.
nanoSerum Classic
nanoSerum Classic

438,00 zł

szt.
nano mineralsOil
nano mineralsOil

134,00 zł

szt.
Ag(nano)
Ag(nano)

185,00 zł

szt.
Zestaw VIOFOR JPS system Family
Zestaw VIOFOR JPS system Family

15 268,00 zł

szt.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość/poza lokalem przedsiębiorstwa w celu niezwiązanym z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą może bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru odstąpić od Umowy.
 2. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili przejścia Towaru w posiadanie Klienta.
 3. Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu – „Formularz odstąpienia” lub złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy.
 5. Do zachowania terminu uprawniającego do skorzystania z prawa odstąpienia wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą zaś Sprzedawca zwraca wszystkie płatności otrzymane od Klienta, w tym w przypadku, gdy ma to zastosowanie koszty dostarczenia, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia,  w którym został poinformowany o decyzji Klienta w zakresie odstąpieniu od Umowy.

Sprzedawca dokonuje zwrotu, o którym mowa w ust. 6, przy użyciu takich samych środków płatniczych, jakie zostały użyte przez Klienta przy zapłacie za Towar, chyba że Klient w sposób wyraźny zgodził się na inne rozwiązanie i pod warunkiem, że nie poniesie żadnych kosztów w związku z takim zwrotem.

 1. Jeśli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania od Klienta Towaru lub okazania przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie  14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres biura Sprzedawcy przed upływem tego terminu.  
 4. W wypadku odstąpienia Klient ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. W przypadku, gdy Klient wyraźnie wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy, standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu dodatkowych kosztów przesyłki.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania  z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech  i funkcjonowania Towaru.
 6. W każdym przypadku Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do umów w których przedmiotem jest m.in.:
  1. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  2. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  3. rzecz która po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączona z innymi rzeczami;
  4. dostarczania towarów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych;
  5. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 7. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od umowy zawartej na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorstwa wygasają powiązane z nią, a wynikające z innych umów dodatkowych obowiązki świadczenia innych usług na rzecz Konsumenta przez Sprzedawcę. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów za wyjątkiem kosztów określonych w ust. 11.

Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku, gdy Towar jest uszkodzony, wadliwy lub niezgodny z zamówieniem Klient powinien:
  1. odesłać Towar korzystając z usług operatora pocztowego wskazanego w formularzu zwrotu, o ile jest to możliwe w opakowaniu producenta, w którym przesyłka została doręczona, pod adres wskazany w potwierdzeniu dostawy dołączonym do przesyłki lub na adres biura handlowego Sprzedawcy tj. ul. Husarska 1, 05-250 Radzymin;
  2. opisać wadę, uszkodzenie bądź niezgodność z zamówieniem;
  3. wskazać zakres żądania (naprawa, usunięcie wady albo wymiana Towaru, obniżenia ceny, odstąpienia od umowy).
 3. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawca usunięcia wady żądać wymiany Towaru  na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 4. Koszty naprawy lub wymiany Towaru ponosi Sprzedawca. Klient, który wykonuje uprawnienia  z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 5. W przypadku, gdy Towar nie utracił terminu przydatności do użycia oraz nie był używany w sposób określony w § 7 ust. 12 Klient ma prawo poinformować Sprzedawcę o wadliwości, uszkodzeniu  lub niezgodności Towaru z zamówieniem w odpowiednim terminie.
 6. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia  od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.

Sprzedawca rozpozna reklamację Klienta w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.  W przypadku jej uznania Sprzedawca dokona wymiany lub naprawy Towaru oraz odeśle na swój koszt, na adres Klienta. W przypadku nieuznania reklamacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta oraz odeśle mu Towar będący przedmiotem reklamacji.

 1. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana Towaru nie może być dokonana niezwłocznie bądź wiązałaby się z nadmiernymi trudnościami, Klient zostanie przez Sprzedawcę o tym fakcie poinformowany. Wobec informacji określonej w zdaniu poprzednim Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia  o odstąpieniu od umowy lub do żądania obniżeniu ceny.
 2. W przypadku żądania obniżenia ceny oraz uznaniu reklamacji, Sprzedawca w terminie do 14 (czternastu) dni zwróci Klientowi odpowiednią kwotę płatności.
 3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie wyłącza odpowiedzialności gwarancyjnej za zamówione Towary wtedy, gdy gwarancji na nie udziela producent lub inny podmiot. W razie chęci skorzystania  z praw przysługujących z tytułu gwarancji, Klient jest zobowiązany do postępowania zgodnie  z instrukcjami zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, który otrzymuje wraz z Towarem objętym gwarancją.
 4. W przypadku pytań lub skarg, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą elektronicznie, telefonicznie lub listownie na adres: ITN Sp. z o.o., ul. Husarska 1, 05-250 Radzymin,  e-mail: biuro@itn24.pl, tel.: +48 533 888 855. Wszelkie dane kontaktowe są dostępne na stronie Sklepu.

Ustawienia niektórych serwerów obsługujących konta poczty elektronicznej mogą uniemożliwić Sprzedawcy przesłanie odpowiedzi ze względu na ustawienia konta poczty elektronicznej Klienta.  W przypadku nieotrzymania przez Klienta odpowiedzi w terminie 14 dni, zaleca się, aby Klient wysłał wiadomość elektroniczną ponownie z innego adresu poczty elektronicznej.

Klient posiada prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postepowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej w Polsce dostępny jest na stronie internetowej: www.uokik.gov.pl. Ponadto polubowne rozwiązywanie sporów dotyczących zakupów internetowych jest również możliwe za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

Rozwiązanie umowy świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Użytkownik oraz Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną  w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień wskazanych poniżej.  
 2. Użytkownik, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie  do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, wypowiedzenie odbywa się bez naruszenia jakichkolwiek praw Użytkownika.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl